logo

 

 

 

 

 


Digit E-Predmeti je softverska aplikacija namjenja vođenju podataka o predmetima u upravnom postupku na način pretvaranja dokumentacije u elektronski oblik, dodavanjem dodatnih podataka o predmetu, te praćenjem cirkulacije, rada, rokova izvršenja i sl.

U sistemu Digit E-Predmeti postoji hijerarhija organizovanja podataka. Na vrhu se nalazi određen broj fasikli koje nisu predmeti nego su omoti grupe predmeta. Određivanje ovih omota je proizvoljno i predviđeno je da za svaku godinu napravite po jedan glavni omot, pa podomot za svaku službu, pa u njoj se onda kreiraju predmeti.

Predmeti se označavaju na sljedeći način OJ-KO-BR, gdje je
   OJ – organizaciona jedinica
   KO – klasifikaciona oznaka
   BR – broj predmeta

Svaki predmet je opisan svojim podacima kao što su: Broj, Datum, Sektor, Naziv, Vanjski broj predmeta, podnosilac predmeta i njegovi podaci, status, opis, zaduženi referent, datum zaduživanja, rok izvršenja, datum zatvaranja.

E-predmet
nazad

expert

 

 


 

 

DIGIT E-Predmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header

 

 

 

 

Copyright (c) 2010, DIGIT d.o.o.